Share capital development

AKTIVITET

Beslutsdatum

Förändring i
antal aktier

Förändring i
aktiekapital

Totalt antal

Totalt aktiekapital

Bolaget registreras

8 mars 2005

1,000

11,000

1,000

11,000

Aktiesplit

22 mars 2005

10,000

-

11,000

11,000

Emission av aktier

22 mars 2005

89,000

89,000

100,000

100,000

Emission av aktier

10 oktober 2006

26,584

26,584

126,584

126,584

Aktiesplit

10 oktober 2006

149,875,456

-

150,002,040

126,584

Fondemission utan nyemission av aktier

4 maj 2007

-

9,873,416

150,002,040

10,000,000

Nyemission

5 juni 2014

24,386,817

1,625,766

174,388,857

11,625,766

 

Aktiekapitalet uppgår till 11 625 766 EUR, vilket motsvarar 174 388 857 aktier och ger ett kvotvärde per aktie på 0,067 EUR. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda. Samtliga aktier tillhör samma aktieslag. Samtliga aktieägare i företaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid årsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inte några av de rättigheter som är förknippade med aktieägande.

AGM

Årsstämma 2017

Enlargemore

Aktiekurs


Ta pulsen på dina investeringar i ett av de snabbast växande hotellföretagen i världen

Enlargemore
Latest Results

Senaste resultat


Ladda ner de senaste delresultat och presentationer

Enlargemer
Latest news

Senaste nytt


Enlargemer
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemer