Årsstämma

Protokol arsstamma 2017pdf
Kallelse till årsstämma 2017pdf
Bilaga 1 - Röstlängd 280417pdf
Bilaga 3 - Valberedningens forslagpdf
Bilaga 4 - Punkt 16 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning för bolagsledningen 2017pdf
AnmälanKlicka här
Fullmaktpdf
Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare 2017pdf
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningenpdf
Styrelsen motiverade yttrande enligt kap 18 kap § 4 ABLpdf
Punkt 13: Valberedningens i Rezidor Hotel Group AB förslag till beslut inför årsstämman pdf
Revisorsyttrandepdf

I enlighet med beslutet på årsstämman den 21 april 2016 bildades i oktober 2016 en valberedning inför Rezidors årsstämma 2017. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2016 kontaktades de tre största kända aktieägarna med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Den 7 december, 2016, offentliggjorde HNA Tourism Group Co, Ltd. (”HNA”) att uppköpet av Carlson Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group, Inc. blivit framgångsrikt genomförd. Transaktionen inkluderar Carlsons innehav i Rezidor Hotel Group AB (“Rezidor”), motsvarande 51,3% av utestående aktier. Efter genomförandet av transaktionen informerade HNA Rezidor att HNA ersatt Carlsons representant i valberedningen med Charles Mobus som representerar HNA. De andra två medlemmarna i valberedningen, Tomas Risbecker som representerar AMF Försäkring och Fonder och Fredrik Carlsson som representerar Provobis Holding AB, förblir de samma. Valberedningen har utsett Charles Mobus till sin ordförande.

Den 13 mars 2017 informerade Fredrik Carlsson Rezidor om att han lämnar valberedningen mot bakgrund av att Provobis Holding AB säljer sina aktier i Rezidor. Den 16 mars 2017 informerade Tomas Risbecker Rezidor om att han lämnar valberedningan mot bakgrund av att AMF Försäkring och Fonder säljer sina aktier i Rezidor. Då det är kort tid kvar till den planerade årsstämman har Rezidor inte kunnat sätta in ersättare för Fredrik Carlsson eller Tomas Risbecker.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum fredagen den 28 april 2017 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2017 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

Förslagpdf
AGM 2017 Summary IR SWEpdf
Företagspresentation (engelska)pdf
Protokol arsstamma 2016 Final Swepdf
Kallelse till årsstämma 2016pdf
AnmälanKlicka här
Fullmaktpdf
Punkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagets bolagsordning avseende revisorns mandattidpdf
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavarepdf
Punkt 17 – Styrelsens förslagpdf
Punkt 18 – Styrelsens förslagpdf
Revisorsyttrandepdf
Styrelsens för Rezidor Hotel Group AB (publ) yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagenpdf

I enlighet med beslutet på årsstämman den 24 april 2015 har en valberedning inför Rezidors årsstämma 2016 bildats. Baserat på aktieägarlistan per den 31 augusti 2015 har de tre största kända aktieägarna kontaktats med erbjudande om att var och en utse en representant till valberedningen.

Valberedningen utgö av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Katja Bergqvist som representerar Handelsbanken Fonder, samt Tomas Risbecker som representerar AMF Försäkring och Fonder. Valberedningen avser att utse Michael W. Andrew till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 21 april 2016 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Aktieägare som önskar ämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2016 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

Förslagpdf
Statement pdf
AGM 2016 Summary IR SWEpdf
Företagspresentation (engelska)pdf
Protokoll fört vid årsstämmapdf
Kallelse till årsstämma 2015pdf
AnmälanKlicka här
Fullmaktpdf
Punkt 10 bpdf
Punkt 15 pdf
Punkt 16 - Styrelsens förslapdf
Punkt 16 - Översikt pdf
Punkt 17pdf
Revisorsyttrandepdf
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavarepdf

Valberedningen utgörs av Michael W. Andrew som representerar Carlson koncernen, Marianne Flink som representerar Swedbank Robur fonder samt Erik Durhan som representerar Nordea Funds. Nomineringskommittén har utsett Michael W. Andrew till ordförande.

TValberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016. Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum fredagen den 24 april 2015 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1 i Stockholm.

Förslagpdf
Statement pdf
Beslutpdf
Protokoll årsstämma 2014pdf
Kallelse till årsstämma 2014pdf
AnmälanKlicka här
Fullmaktpdf
Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 16 - Förslag till aktierelaterat incitamentsprogram LTIP 2014pdf
Punkt 16 - Översikt över aktierelaterat incitamentsprogram 2014pdf
Punkt 17 - Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieäpdf
Revisorsyttrande - Tillämpning av riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavarepdf

Valberedningen utgörs av William Van Brunt som representerar Carlson koncernen, Björn Franzon som representerar Swedbank Robur fonder och Arne Lööw som representerar Fjärde AP-fonden. Valberedningen avser att utse William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) och revisorsarvoden samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

Årsstämman för Rezidor Hotel Group AB kommer att äga rum torsdagen den 24 april 2014 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast den 28 februari 2014 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedning 2014pdf
Valberedningens förslag till Rezidors årsstämma 2014pdf

 

Valberedning 2014

MedlemRepresenterarAntal aktier 31 augusti 2013Antal röster 31 augusti 2013 (baserat på antal registrerade aktier)
William Van Brunt, ordförande Carlson 75 044 733 50,03 %
Björn Franzon Swedbank Robur Fonder AB 8 503 589 5,67 %
Arne Lööw Fjärde AP-fonden 2 701 888 1,80 %
Beslut vid årsstämmanpdf
VD:s anförandepdf
Protokollpdf
Kallelse till årsstämma 2013pdf
AnmälanKlicka här
Fullmaktpdf
Punkt 16 - Revisors yttrande - Tillämpning av riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavarepdf
Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 17 - Förslag till aktierelaterat incitamentsprogram LTIP 2013pdf
Punkt 17 - Schematisk beskrivning av aktierelaterat incitamentsprogram 2013pdf
Punkt 18 - Bolagsordningsändringpdf
Rezidors valberedning inför årsstämman 2013 utseddpdf
Valberedningens förslag till Rezidors årsstämma 2013pdf
Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedning 2013pdf

 

MedlemRepresenterarAntal aktier 31 augusti 2012Antal röster 31 augusti 2012 (baserat på antal registrerade aktier)
William Van Brunt, ordförande Carlson 75 044 733 50,03 %
Peter van Berlekom Nordea Investment Funds 19 474 855 12,98 %
Björn Franzon Swedbank Robur Fonder AB 8 231 855 5,49 %
VD:s anförandepdf
Protokollpdf
Kallelse till årsstämma 2012pdf
Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 15 - Revisors yttrande om riktlinjer för ersättning 2011pdf
Punkt 16 - Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktierpdf
Rezidors valberedning inför årsstämman 2012 utseddpdf


MedlemRepresenterarAntal aktier 31 augusti 2011Antal röster 31 augusti 2011 (baserat på antal registrerade aktier)
William Van Brunt, ordförande Carlson 75 044 733 50,03 %
Peter van Berlekom Nordea Investment Funds 16 292 000 10,86 %
Jan Andersson Swedbank Robur Fonder AB 10 018 508 6,68 %

Beslut vid årsstämman 25 april 2012

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2011 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman, Göte Dahlin, Hubert Joly, Anders Moberg, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson. Hubert Joly omvaldes till styrelsens ordförande.

Riktlinjer till ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen: Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Återköp av aktier: Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman 2013 besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm och om överlåtelse av bolagets egna aktier utanför Nasdaq OMX Stockholm. Förvärv får ske av högst så många akter att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

VD:s anförandepdf
Kallelsepdf
Protokollpdf
Protokollsbilaga 2 pdf
Protokollsbilaga 3pdf
Protokollsbilaga 4pdf
Protokollsbilaga 5pdf
Punkt 15 - Riktlinjer ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 15 - Revisors yttrande om riktlinjer för ersättning följts pdf
Punkt 16 - Förslag till Prestationsaktieprogram 2011 pdf
Punkt 16 - Schematisk beskrivning av förslag till Prestationsaktieprogram 2011pdf
Punkt 16 - Bilaga styrelsens yttrande till prestationsaktieprogram 2011pdf
Punkt 17 - Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktierpdf
Rezidors valberedning inför årsstämman 2011 utseddpdf
Valberedningens yttrande över förslag till Rezidors årsstämma 2011pdf
Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedning 2011pdf

Beslut vid årsstämman 13 april 2011

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2010 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Göte Dahlin, Hubert Joly, Wendy Nelson, Trudy Rautio och Barry Wilson. Elizabeth Bastoni, Staffan Bohman och Anders Moberg valdes till nya styrelseledamöter. Hubert Joly valdes till styrelsens ordförande.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Det beslutades om ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2011. Programmet berör högst 35 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 342 650 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på tio noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets sammanlagda vinst per aktie (EPS) under 2011 till 2013. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2012 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

VD:s anförandepdf
Kallelsepdf
Protokollpdf
Protokollsbilaga 2pdf
Protokollsbilaga 3pdf
Protokollsbilaga 4pdf
Protokollsbilaga 5pdf
Protokollsbilaga 6pdf
Punkt 14 - Förslag till utseende av valberedningpdf
Punkt 15 - Riktlinjer ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 15 - Revisors yttrande enligt ABL 8 kap 54 §pdf
Punkt 16 - Aktierelaterade incitamentsprogram pdf
Punkt 16 - Schematisk beskrivning av förslag till incitamentsprogram 2010.pdf
Punkt 17 - Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktierpdf
Punkt 18 - Bolagsordningsändringpdf
Valberedningens yttrande beträffande styrelseförslagpdf
Presentation Valberedningpdf
Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedning pdf

Beslut vid årsstämman 16 april 2010

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2009 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Trudy Rautio, Barry Wilson och Benny Zakrisson. Wendy Nelson valdes till ny styrelseledamot.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2010 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 490 000 aktier. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) av vilket 75% är i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och 25% är i förhållande till OMX 30 index. 25% av de finansiella målen baseras på företagets kumulativa ökning av resultatet per aktie under 2010 till 2012. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2011 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

VD:s anförandepdf
Kallelsepdf
Protokollpdf
Protokollsbilaga 2 pdf
Protokollsbilaga 3 pdf
Protokollsbilaga 4pdf
Protokollsbilaga 5pdf
Protokollsbilaga 6pdf
Punkt 15 - Förslag till utseende av valberedningpdf
Punkt 16 - Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningenpdf
Punkt 16 - Revisors yttrande enligt ABL 8 kap 54 parapdf
Punkt 17 (i) och (ii)- Förslag Aktierelaterade Incitamentsprogrampdf
Punkt 17 (i) - Styrelsens yttrandepdf
Punkt 17 (i) - Kort beskrivning av förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009pdf
Punkt 18 - Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier (inkl Styrelsens yttrande)pdf
Punkt 19 - Förslag till Bolagsordningsändringpdf
Presentation Valberedningpdf
Valberedningens yttrande beträffande styrelseförslagpdf
Redogörelse för arbetet i Rezidors valberedningpdf

Beslut vid årsstämman 23 april 2009

Utdelning: Det beslutades att ingen utdelning utgår för år 2008 och att de disponibla medlen balanseras i ny räkning.

Styrelsen: Följande styrelseledamöter omvaldes: Urban Jansson (omvaldes även som ordförande), Hubert Joly, Göte Dahlin, Harald Einsmann, Ulla Litzén, Trudy Rautio, Barry Wilson, Jay S. Witzel och Benny Zakrisson.

Revisor: Deloitte AB valdes som Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Vidare beslutades det att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram: Ett devis reviderat och förenklat långsiktigt, prestationsbaserat incitamentsprogram för 2009 ska införas. Programmet berör högst 30 ledande befattningshavare inom Rezidor. Löptiden är cirka tre år och totalt kommer programmet att omfatta högst 1 700 000 aktier. Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får förvärva och överlåta egna aktier. Som mest ska 1 350 000 aktier förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i programmet, och högst 350 000 aktier ska köpas och överlåtas för att täcka de sociala avgifterna. De finansiella målen, och således tilldelningen av prestationsaktier, baseras till 75% på företagets totalavkastning (TSR) i förhållande till en jämförbar grupp på elva noterade internationella hotellföretag och till 25% på företagets ökning av resultatet per aktie. Målen inkluderar även en miniminivå som måste uppnås innan någon tilldelning kan ske samt en maximinivå över vilken ingen ytterligare tilldelning sker. Mer information om programmet i dess helhet finns på www.rezidor.com.

Återköp av aktier: Årsstämman godkände att styrelsen fram till årsstämman 2010 får köpa företagets egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm. Aktier får återköpas i den mån företagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger en tiondel av alla aktier i företaget.

VD:s anförandepdf
Rezidor Corporate Video

Rezidor Corporate Video

Enlargemore
Latest Results

Latest Results & Webcast


Download the latest Interim Results and Presentation

Enlargemore

Share Price


Measure the pulse of your investments in Rezidor

Enlargemore
Carlson Rezidor Corporate Video

Carlson Rezidor Corporate Video

Enlargemore
Latest news

Latest News


Enlargemore
Hotels

HNA MANDATORY OFFER

Enlargemore